ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala - United Nations Office on Drugs and Crime

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) a kábítószerek és nemzetközi bűnözés elleni harc globális szereplője, vezetője Jurij Fedotov ügyvezető igazgató (Executive Director). A Hivatalnak a világon körülbelül 500 munkatársa van. Központja Bécsben található, a világon 21 regionális irodája van, valamint külön összekötő irodát tart fenn New Yorkban. Az UNODC költségvetésének 90%-át önkéntes hozzájárulások biztosítják, s ennek túlnyomó részét a tagállamok adják. Az elmúlt években problémaként jelent meg, hogy a konkrét projektekre fordítható hozzájárulások jelentős növekedésével szemben a Hivatal működési költségeire fordítható alap bevételei stagnálnak. A tagállamok keresik a megoldás lehetőségeit.

Az UNODC mandátumából eredően segíti a tagállamokat a kábítószerek, bűnözés és terrorizmus elleni harcban. A Millenniumi Deklarációban a tagállamok eltökélték, hogy fokozzák a határokon átívelő bűnözés minden formája elleni harcot, megkettőzik az erőfeszítéseket a globális drogprobléma leküzdése érdekében, valamint közösen lépnek fel a nemzetközi terrorizmus ellen. Az UNODC aktív szerepet vállalt a 2003. szeptember 29-én életbe lépett ENSZ Határokon átívelő Szervezett Bűnözés elleni Egyezményének (UNTOC), valamint a 2005. december 14-én hatályba lépett ENSZ Korrupció elleni Egyezményének (UNCAC) megalkotásában. Hazánk mindkét egyezményt aláírta, az előbbi konvenciót 2006. december 22-én, az utóbbit 2005. április 19-én ratifikálta.

Az UNODC szervezeti felépítése

A Hivatal 2003. nyaráig két alapegységből állt: az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Programja (UN Drug Control Programme - UNDCP) és a Nemzetközi Bűnmegelőzési Központ (Centre for International Crime Prevention – CICP). Ezt követően a CICP megszűnt önállóan működni, noha egyelőre megmaradt a bűnmegelőzési programok külön alapból történő finanszírozása. A jelenlegi szerkezet egységesen kezeli a kábítószerrel, bűnmegelőzéssel és terrorizmussal kapcsolatos feladatokat. Az egyes projektek kidolgozása, illetve lebonyolítása a Division for Operations (DO) kompetenciája. A Részleg munkája a tematikus és földrajzi elv kombinálásával folyik. A Részleg egyik egysége a Partnership in Development Branch (PDB), amely a kábítószerrel és bűnözéssel kapcsolatos, földrajzi alapon működő projekteket foglalja magában. A PDB az egyes helyi alegységek közti együttműködés mellett a Központ és a helyi hivatalok közti integrációt és hatékony együttműködést is biztosítani hivatott.

A Részleg másik egysége a Human Security Branch /HSB/ az új kihívásokra koncentrál, s alapvetően tematikus alapon közelíti meg a kábítószerrel és a bűnözéssel kapcsolatos programokat, egyebek mellett a HIV/AIDS, a fenntartható fejlődés, valamint a kábítószer megelőzés különböző aspektusaival foglalkozik, illetve a jogállamiság különböző kérdéseire koncentrál (ide a korrupció- és a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a bűnügyi igazságszolgáltatás reformja tartozik).

Önálló részleg foglalkozik a szerződésekkel és a jogi ügyekkel (Division for Treaty Affairs. Az ENSZ Konvenciók előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat végzi, ennek megfelelően a részleg (illetve elődje a CICP) aktív szerepet játszott a 2000-ben elfogadott Transznacionális Szervezett Bűnözés Elleni Konvenció, illetve az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvek kidolgozásában, valamint a 2003. decemberében a mexikói Meridában aláírt korrupció-ellenes ENSZ-egyezmény előkészítésében. Ehhez a részleghez tartoznak a Terrorizmus-ellenes programból eredő feladatok is, elsősorban a Terrorism Prevention Branch (TPB) révén, amely a Biztonsági Tanáccsal szorosan együttműködve igyekszik erősíteni a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelem eszköztárát.

A részlegen belül kiemelendő a jogi ügyekkel és szerződésekkel foglalkozó szekció, amely a globális programokkal kapcsolatos eddig különálló funkciókat kombinálja. Feladata, hogy elemezze a szervezett bűnözés tevékenységével kapcsolatos nemzetközi trendeket, és javaslatot tegyen az ellenlépések mikéntjére, eszközrendszerére.

A Részleg koordinálja továbbá a két Bizottság (Kábítószerek Bizottsága /CND/ és a Bűnmegelőzési és Bűnügyi Igazságszolgáltatási Bizottság /CCPCJ/), az ECOSOC és a Közgyűlés munkáját is az UNODC kompetenciájába tartozó témákkal kapcsolatban, illetve ide tartozik a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület (INCB) titkársága is. Az INCB 1968-ban alakult független testület, mely az ENSZ kábítószer egyezményeinek végrehajtását ellenőrzi. Egy külön egység (a Division for Policy Analysis and Public Affairs) foglalkozik az elemzésekkel, bűnügyi trendekkel, és a szervezet népszerűsítésével, illetve adminisztratív kérdésekkel (Divison for Management).

Magyar-UNODC kapcsolatok

 Az UNODC képviselőivel folytatott informális konzultációk a hazai főhatóságok szakértőit nagyban segítették a kábítószer-ellenes jogszabályok előkészítésében is. A Titkárság hasonló segítséget nyújtott a nemzeti kábítószer-ellenes stratégia kidolgozásában. Törekvésünk, hogy a párbeszédet fenntartsuk, a hazai eredményekről lehetőleg folyamatos visszajelzést adjunk és a UNODC-nél felhalmozódó tudást pedig a magyarországi gyakorlat jobbítására felhasználjuk. Hazánk az Európai Unió tagjaként lehetőségeihez képest aktívan részt vesz az UNODC és a főigazgató elképzeléseinek megvalósításában. Ennek jegyében Magyarország az elmúlt években donorként segítette az UNODC tevékenységét.

2008. január 24-25-én a Magyar Addiktológiai Társaság regionális előkészítő értekezletet szervezett az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országainak kábítószerügyi civil szervezetei részére. A tanácskozás a Vienna NGO Committee által szervezett „Beyond 2008” NGO Forum egyik előkészítő rendezvénye volt, amelynek célja volt, hogy a civil társadalom képviselői is aktívan részt vehessenek az ENSZ Rendkívüli XX. Közgyűlésén (UNGASS) 1998-ban elfogadott határozat 10 éves értékelésében, illetve, hogy az NGO-k szemszögéből is megvizsgálják a kérdést. Hazánk a projekt megvalósításához szakmai és anyagi segítséget nyújtott.

Hazánk, külpolitikai prioritásaival összhangban támogatta az UNODC Balkán stratégiájának megalkotását, illetve a Hivatal által elkészített, a balkáni térség államainak bűnügyi helyzetét és politikai stabilitását befolyásoló folyamatokat feltáró tanulmány megvalósítását.

Magyarország számára a terrorizmus elleni fellépés kiemelt feladat, amelyet az UNODC-vel folytatott együttműködésünk során is kifejezésre juttatunk. 2008. november 12-13. között Magyarország adott otthont a terrorizmussal kapcsolatos délkelet-európai regionális munkaértekezletnek. A rendezvény célja volt a régió országai között a terrorizmus és a határokon átívelő szervezett bűnözés elleni együttműködést erősítse.

Ezen túlmenően hazánk, lehetőségeihez mérten folyamatos támogatást nyújt a szervezet Általános Működési Alapjának is.

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) a Magyar Kormánnyal és az ENSZ Terrorizmus Elleni Akciócsoportjával (CTITF) együttműködésben 2011. június 17-én szemináriumot tartott a Külügyminisztériumban. A rendezvény témája az ENSZ Terrorizmus Elleni Stratégiájának megvalósításával kapcsolatos nemzetközi és regionális tapasztalatok átadása volt, a szeminárium középpontjában a közép-ázsiai és az afrikai régió állt. A szemináriumot Martonyi János külügyminiszter és Jurij Fedotov, a UNODC ügyvezető igazgatója nyitotta meg.

Menü

Főoldal

Navigáció